[XAMPP] netstat: command not found

1/1/2018 | Updated: 1/1/1970 | View: 11


Khi mới cài đặt XAMPP trên Linux khi chạy Xampp sẽ xuất hiện lỗi này
sudo /opt/lampp/lampp start
Starting XAMPP for Linux 5.6.30-0...
XAMPP: Starting Apache.../opt/lampp/share/xampp/xampplib: line 22: netstat: command not found
/opt/lampp/share/xampp/xampplib: line 22: netstat: command not found
wok.
XAMPP: Starting MySQL.../opt/lampp/share/xampp/xampplib: line 22: netstat: command not found
ok.
XAMPP: Starting ProFTPD.../opt/lampp/share/xampp/xampplib: line 22: netstat: command not found
ok.

Cách khắc phục

Nguyên nhân chính là do thiếu package net-tools, chỉ cần cài đặt nó là xong!
sudo apt install net-tools
Giờ khởi động lại Xampp và hưởng thành quả!

Tags: ,