[Linux] Cấu hình Virtual Host XAMPP

1/9/2020 | Updated: 1/9/2020 | View: 29


Virtual Host là một cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ. Ta thường dùng nó để thêm host ảo, sub ảo để tiện làm việc

Bước 1

Mở file /opt/lampp/etc/httpd.conf và bỏ đoạn dấu # như sau:

# Virtual hosts
Include etc/extra/httpd-vhosts.conf

Bước 2

Mở file /opt/lampp/etc/extra/httpd-vhost.conf

Thêm cấu hình như sau

<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "<đường dẫn thư mục>"
    ServerName  <tên miền>
<Directory "<đường dẫn thư mục"> Options FollowSymLinks AllowOverride All Require all granted </Directory> </VirtualHost>

 

Trong đó

 

Bước 3

Mở file /etc/hosts thêm dòng sau vào

127.0.0.1 <tên miền>

với <tên miền> là tên đã thêm ở bước 2

 

Khởi động lại XAMPP và hưởng thành quả thôi nào =))

Tags: linux, xampp,