[Wordpess] Yêu cầu kết nối FTP khi tao tác với Theme, Plugin

1/1/2018 | Updated: 28/8/2020 | View: 9


Giới thiệu

Khi tạo các trang web WordPress mới, thường thì ta sẽ dùng môi trường localhost để cài theme, plugin này nọ. Và lỗi hay cũng hay xuất hiện ở môi trường này khi ta xóa hay cập nhật theme, plugin.

[Wordpess] Yêu cầu kết nối FTP khi tao tác với Theme, Plugin

Cách khắc phục

Thêm dòng này vào wp-config.php là xong!
define('FS_METHOD', 'direct');
Chúc các bạn thành công!

Tags: ,