[Ubuntu] Chỉnh sửa grub

1/9/2020 | Updated: 1/9/2020 | View: 24


Việc chỉnh sửa file grub trên Ubuntu có thể giúp ta tùy chỉnh 1 số việc như chỉnh thời gian để chọn vào hệ điều hành nào (nếu máy có cài nhiều hệ điều hành song song), chọn hệ điều hành mặc định sẽ khởi động vào sau khoảng thời gian nhất định…

Đường dẫn file cần chỉnh sửa: /etc/default/grub

Đây là ví dụ khi mình dùng nano:

 sudo nano /etc/default/grub

 

Sau khi mở file grub các bạn chú ý các dòng sau

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

 

Trong đó

Sau khi sửa xong ta lưu file lại.

Mở Terminal lên và chạy lệnh sau để cập nhật

sudo update-grub

 

Chúc các bạn thành công !

Tags: ubuntu., linux,