Bài viết mới

[Linux] Cấu hình Virtual Host XAMPP

[Linux] Cấu hình Virtual Host XAMPP

Virtual Host là một cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ.