Bài viết mới

[PHP] $_SERVER['HTTP_HOST'] vs $_SERVER['SERVER_NAME']

[PHP] $_SERVER['HTTP_HOST'] vs $_SERVER['SERVER_NAME']

Nếu máy chủ chạy trên một cổng khác 80 thì sẽ HTTP_HOST chứa cổng, trong khi SERVER_NAME thì không.