SublimeText - Tắt "Insert mode"

1/1/2018 | Updated: 8/9/2020 | View: 16


Chân dung nó đây!

 

f699d8ec920d14d103e001d02ee643d6b14f74ff

Cách chữa

Vào cài đặt, chỗ ignored_packages thêm Vintage

"ignored_packages": ["Vintage"]

Khởi động lại Sublime Text và hưởng thành quả!

Tags: ,