Sử dụng nhiều phiên bản PHP trên Ubuntu 16

1/1/2018 | Updated: 1/1/1970 | View: 10


Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn chuyển đổi php giữa 5.6 và 7.0 trên Ubuntu 16.
PHP 5.6 đã tử rồi, mong anh em đừng dùng nữa vì sắp tới PHP 8 cải tiến rất dữ dội!
Bước 1 PHP 5.6 tử rồi, nên phải cài qua PPA Đầu tiên ta cần cập nhật apt
apt-get update && apt-get upgrade
Bước 2 Sau đó là cài PHP 5.6
apt-get install -y software-properties-common
add-apt-repository ppa:ondrej/php
apt-get update
apt-get install -y php5.6
Bước 3 : Đối với Apache Chuyển đổi php 7 thành 5.6
a2dismod php7.0
a2enmod php5.6 
service apache2 restart
Nếu muốn chuyển ngược lại thì
a2dismod php5.6
a2enmod php7.0
service apache2 restart
Bước 4 : Đối với Ubuntu Cấu hình phiên bản php tại /etc/alternatives hoặc dùng lệnh update-alternatives.
update-alternatives --config php
Output:
There are 2 choices for the alternative php (providing /usr/bin/php).
Selection Path Priority Status
------------------------------------------------------------
* 0 /usr/bin/php7.0 70 auto mode
1 /usr/bin/php5.6 56 manual mode
2 /usr/bin/php7.0 70 manual mode
Press to keep the current choice[*], or type selection number:
Kiểm tra php bằng lệnh sau
php -v
Chúc các bạn thành công!

Tags: ,