HOME FORUM UPLOAD
2/7/2020 23:35:28
Đăng nhập Đăng ký
Code (no style) => [code]Code...[/code]
Code => [code=(php | html...)]Code...[/code]
Danh sách NNLT hỗ trợ (nhớ bỏ đuôi .php)
Link => [url=http://site_url]Link[/url]
http://site_url => [url]http://site_url[/url]
Bold => [b]...[/b]
Italic => [i]...[/i]
Underline => [u]...[/u]
Strike => [s]...[/s]
Hình ảnh => [img]Link ảnh[/img]
Màu chữ => [color=tên màu]...[/color]
Màu nền => [bg=tên màu]...[/bg]
Quote => [c]...[/c]
Spoiler => [spoiler=Tiêu đề]Văn bản[/spoiler]
Xuống dòng => [br]
Youtube Embed => [youtube]Link Youtube[/youtube]
BOT.