[Linux] Lệnh "sudo reboot" và "reboot"

1/9/2020 | Updated: 1/1/1970 | View: 24


Theo mình biết thì từ Ubuntu 14.10 trở lên, sudo là bắt buộc.

Sự ra đời của Systemd trong 15.04 đã thay đổi cách Ubuntu xử lý shutdownreboot:

  • Khi một người dùng đăng nhập, sudo không cần thiết. Khi có nhiều người dùng đăng nhập thì sudo bắt buộc phải có.
  • Các ứng dụng có thể ức chế shutdownreboot. Bạn ghi đè những ức chế này với sudo.
  • Một người dùng đăng nhập qua ssh vẫn yêu cầu sudo.

Đấy là những gì mình biết =))

Tags: ,