[Linux] Cách lấy millisecond

1/9/2020 | Updated: 2/9/2020 | View: 78


Trả về timestamp  + nano giây hiện tại

date +%s%N 

Làm vài ví dụ nào

echo $(date +%s%N)
echo $(($(date +%s%N)/1000000)) # 1535546718115

Tags: linux,