[J2ME] Bài 5: TextBox

TextBox là một hộp lớn để nhập văn bản, thường dùng khi viết nhật ký, viết comment, viết tin nhắn…

TextBox khá giống TextField. Cấu trúc khai báo là:

TextBox tb=new TextBox("nhap noi dung","em eo yeu anh",200,0);

Mời bạn xem đoạn mã:

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class c extends MIDlet {
TextBox tb=new TextBox("tieu de textbox","noi dung",500,0);
Display d = Display.getDisplay(this);

public void startApp() {
d.setCurrent(tb);
}
public void pauseApp() {}
public void destroyApp(boolean uncon) {}
}

Giải thích:

TextBox tb=new TextBox("tieu de textbox","noi dung",500,0);

Dòng này chắc các bạn đã hiểu sau khi học bài TextField. TextBox này tên tb, kiểu là cho phép nhập ký tự bất kì (kiểu giống TextField)

d.setCurrent(tb);

Đây là điểm khác nhau với text field, text box không cần dùng Form mới có thể hiện ra.

Đối với text field thì:

f.append(tf);
d.setCurrent(f);

Còn text box thì:

d.setCurrent(tb);

Từ đây suy ra TextBox có thể hiển thị độc lập, ngang hàng với Form. Còn TextField chỉ là con cháu cấp dưới thôi.

Các lệnh dùng với TextBox:

tb.getString(); // lấy nội dung
tb.setString("nội dung"); // đặt nội dung mới TextBox

Dùng không nhiều cũng không ít, nên thực hành 3, 4 lần thôi kẻo già