[J2ME] Bài 12: Vòng lặp

Vòng lặp rất quan trọng, nó giúp ta thực thì một hành động nhiều lần với số code tối giản.

Vòng lặp FOR:

Đây là vòng lặp với số lần biết trước, tuy nhiên nó cũng có thể lặp vô hạn.

for(biến đếm; điều kiện lặp; xử lý biến){
// Các câu lệnh
}

Ví dụ:

for(int i=0; i<=10; i++) {
f.append("Hello World");
}
import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class HelloWorld extends MIDlet{
Form f = new Form("tên form");

public void startApp(){
for(int i=0; i<5; i++)
{
f.append("NDT đập troai");
}
Display.getDisplay(this).setCurrent(f);
}
public void pauseApp(){}
public void destroyApp(boolean unconditional){ }
}

Vòng lặp WHILE:

while(điều kiện){
//dãy lệnh;
}

Đây là vòng lặp không biết trước số lần lặp.

Ví dụ:

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;
public class HelloWorld extends MIDlet{
Form f = new Form("tên form");
public void startApp(){
int i=0;
while(i<5)
{
f.append("NDT rất đập troai");
i++;
}
Display.getDisplay(this).setCurrent(f);
}
public void pauseApp(){}
public void destroyApp(boolean unconditional){ }
}

Vòng lặp DO – WHILE:

Tương tư như while, nhưng khác ở chỗ nó sẽ thực hiện lệnh trước rồi mới kiểm tra điều kiện (vậy số lần lặp luôn >= 1)

Cấu trúc:

do{dãy lệnh}
while(điều kiện);

Ví dụ:

do{
a++;
} while(a<100);

break; và continue;

1. Lệnh continue dùng để thoát khỏi LẦN lặp hiện tại và thực hiện lần lặp tiếp theo.

Ví dụ:

for(int i=0; i<getWidh(); i++){
if(x==vatcan){
y =10; continue;
}
x++;
}

Mô tả: Cho x tăng để cho nhân vật đi từ trái qua phải, nếu gặp vật cản thì tránh lên trên.

Khi gặp vật cản thì x không tăng nữa, chỉ có y tăng.

2. Lệnh break để thoát khỏi VÒNG lặp hiện tại.

Ví dụ:

for(int a=0; a==a; a++){
s=s+a;

if(s%a==0) {
break;
}
}

Mô tả: lặp đến khi nào s chia hết cho a thì không lặp nữa.

Chú ý:

Dùng vòng lặp nên chú ý đến điều kiện lặp khi in ra hay gì đó mà điều kiện lặp là vô hạn thì sẽ tràn ram và OutOfMemory, bài vòng lặp hơi khó nhưng rất quan trọng các bạn cần phải làm đi làm lại dù khi đã quen rồi..