[J2ME] Bài 11: Switch

Switch là dạng rút gọn của if else.

Cấu trúc:

switch(biến){
case giá trị 1: dãy lệnh 1; break;
case giá trị 2: dãy lệnh 2; break;
...
case giá trị n: dãy lệnh n; break;

default:
// dãy lệnh mặc định khi biến không khớp cái giá trị nào ở trên hết
// default không có cũng được
}

Ví dụ:

// chon là 1 số nguyên

switch(chon){
case 1: f.append("chọn 1");
break;
case 2: f.append("chọn 2");
break;
default: f.append("chưa chọn");
}