[J2ME] Bài 10: If – Else

Câu lệnh if – else dùng rất rất nhiều hầu như game nào cũng phải có trên vài trăm câu lệnh điều kiện. Bài này và một số bài nữa mình chỉ đăng code tổng quát và ví dụ các bạn phải tự gắn nó vào HelloWorld hay Command gì đó.

Cấu trúc:

Dạng thiếu:

if(điều kiện) {
// các câu lệnh
}

Dạng đủ:

if(điều kiện) {
// các câu lệnh khi điều kiện đúng
} else {
// các câu lệnh khi điều kiện sai
}

Dạng lồng:

if(điều kiện) {
// các câu lệnh khi điều kiện đúng
} else if (điều kiện 2) {
// Trường hợp nếu điều kiện sai và điều kiện 2 đúng
// các câu lệnh khi điều kiện 2 đúng
} else {
// các câu lệnh khi điều kiện sai
}

// Muốn bao nhiêu dòng else if cũng được

Điều kiện phải là phép so sánh hoặc là biến true/false (boolean).

Ví dụ:

// a là một biến số nguyên

if (a > 1) {
a=0;
} else if (a < 1) {
a =0;
} else {
a = 0;
}

Mô tả: nếu a>1 thì a=0, hoặc a<1 thì a = 0, hoặc cứ thế a = 0.

Dạng rút gọn:

if(a>b) {
max=a;
} else {
max=b;
}

có thể viết gọn là:

max = a > b ? a : b;