Hướng dẫn xóa SWAP file Ubuntu

1/1/2018 | Updated: 28/8/2020 | View: 102


Chạy lệnh sau là xong! Chúc may mắn!

sudo swapoff -a -v
sudo rm /swapfile
# back up /etc/fstab:
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
sudo sed -i '/\/swapfile/d' /etc/fstab

Tags: ,