[HTML] Hướng dẫn tắt tự động điền Form, Input...

1/1/2018 | Updated: 1/1/1970 | View: 6


Chỉ cần thêm thuộc tính sau vào thẻ input, form là đủ:
autocomplete="off"

Ví dụ

<input type="text" autocomplete="off" />
<form autocomplete="off">

Tags: ,