Dynamic disk là gì?

1/9/2020 | Updated: 1/9/2020 | View: 24


So sánh Basic Disk và Dynamic Disk

Một Basic Disk là một ổ cứng vật lý bao gồm các phân vùng chính (Primary Partition), các phân vùng mở rộng (Extended Partition) hoặc các ổ đĩa luận lý (Logical Drive), và toàn bộ không gian cấp cho partition đươc sử dụng trọn vẹn. Các phân vùng và các ổ đĩa luận lý trên các basic disk còn được hiểu như là các Basic Volume.

Số phân vùng (Partition) ta tạo trên một Basic disk tuỳ thuộc vào loại phân vùng của ổ đĩa (Disk’s Partition Type).

Một Dynamic Disk được chia thành các volumn dynamic và có thể hỗ trợ lên tới 2000 volume trên một ổ đĩa. Volumn dynamic không chứa partition hay ổ đĩa logic, và chỉ có thể truy cập bằng Windows Server 2003 và Windows 2000. Windows Server 2003 và Windows 2000 hỗ trợ 5 loại volumn dynamic: Simple, Spanned, Stripped, Mirrored và Raid-5.Dynamic Disk cung cấp các tính năng mà Basic Disk không có như 

Trong hệ thống lớn, hoặc hệ thống máy chủ, thì nhu cầu về HDD sẽ cao cấp hơn, như vấn đề an toàn dữ liệu (Fault Tolerancing) - không mất dữ liệu khi có hư hỏng về phần cứng, còn đòi hỏi việc tăng tốc độ xử lý dữ liệu (Load Balancing). Vì thế Dynamic Disk thường được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu trên.

Dynamic Disk gồm có 5 loại volume

 

Nếu Windows bạn bị lỗi thì chắc chắn 1 điều là sẽ không thể cài hay ghost lại trên HDD , SSD ở dạng Dynamic.

Thường khi cài Win ở dạng MBR thì sau khi chia chác Partition vô tình khi chia nó có hơn 4 Part primary thì ổ cứng sẽ biến dạng Dynamic, mặc dù Win vẫn chạy bình thường, nhưng sau này sẽ không thể cài lại được.

Tags: windows,