12/4/2021 07:46:05
Chào: khách!
Đăng nhập Đăng ký
Diễn đàn > Java > Khác
[J2ME] Bài 3: TextField
1 năm trước #1
TextField sử dụng để làm nhiều thứ. Vd: khung đăng nhập với text field nhập nick và text field nhập pass.

Cấu trúc khai báo của TextField rắc rối hơn StringItem, như thế này:

TextField tên=new TextField("tiêu đề","nội dung", số ký tự tối đa, kiểu);


Mời các bạn xem đoạn mã dưới đây:

import javax.microedition.midlet.*; 
import javax.microedition.lcdui.*;

public class TxtField extends MIDlet{

Form f = new Form("tieu de");
TextField tf = new TextField("nhap van ban:", null, 500, 0);
Display d = Display.getDisplay(this);

public void startApp(){
f.append(tf);
d.setCurrent(f);
}

public void pauseApp(){
}
public void destroyApp(boolean uncon){
}
}


TextField tf=new TextField("nhap van ban:",null,500,0);


Trước tiên, text field này tên là tf.

Chỗ mà đáng ra phải chứa nội dung lại ghi là null. Null là từ khoá, hễ có chữ null nghĩa là Không Có Gì Cả, tức là text field này chưa có nội dung gì, kể cả khoảng trắng.

Tiếp, số ký tự tối đa là 500, còn kiểu là 0. Thực ra kiểu của TextField có tên hẳn hoi, số 0 là viết tắt thôi.
Dưới đây là 1 số mã tắt thông dụng:

0: nhập gì cũng đc.
1: nhập vào dạng email.
2: chỉ đc nhập số.
3: nhập sđt.
4: dạng url.
5: chỉ nhập số thập phân.
6: dạng password, nhập xong thành dấu sao.
7: nhập vào đc nhưng ko sửa đc.

Nếu muốn chỉ nhập đc số và ko sửa đc thì viết thế này:
TextField tf=new TextField("nhap ma so:",null,500,2|7);


Các lệnh với TextField:

tf.getString();lấy nội dung của nó
tf.setString ("nội dung");:đặt nội dung mới cho nó.
Chia sẻ
Menu
Trực tuyến: 2 / 11